it.e-administracja.net

Mazya Shikshika Sunita Madam ka storia di sesso maturo

Mazya Shikshika Sunita Madam ka storia di sesso maturo

Namaskar majya mitr mitrinunu. mi sam jas tumhala mahitich aahe ki mi tumachya sathi aagadi khari khuri taji zavad gost aanat aasato. Tasich ek maji satya gost aaj tumhala sangnar aahe. Tarihi majya mitranni tyanche totaram (lund) v majya priy matrinini aapalya maina rani (chut) gonjarat maji katha purn zalyavarach pani sodave.
Mi nashikala study karatoy. Majya roomachya pathimage kahi bangale aahet tyatala ek aahe mr. gayakvad yancha. Tyanchya patnich nav sunita aahe. Jya veli mi mrs. Sunita gayakvadanna pahil tyavele pasun mi tyancha diwana houn gelo. Mr. gayakvad nehami sakali aapalya patnila fermata dell'autobus var sodanyasathi ancora asat. Tya veli mrs. Sunitanna dolebharun pahat ase. Tyanna don mul hoti ek 15-16 varshacha mulaga aani ek 6-7 varshachi mulagi, tarihi mrs. Figura di Sunitanchi pahanyasarakhi hoti. Jast moth nahi jast lahan nahi sarv kahi aagadi betach. Gol sundar chehara, agnello kes, goripan kaya, tya disayala sundar hotyach pan angane jast jad nasalya tarihi ha la decima bharalelya. Tyamule sadi madhe tya aagadi sexy disayachya. majya roomachya javalachya vatene tya parat yenyachi mi vat pahayacho aani tyanche darshan zalya maja lund tyanchya swagatasathi ubha rahi pan bichara pani sodayachya aagodarach tya nighun jat.
Mala khup auguro hoti ki kamit kami ekda tari mrs. Gayakvadanna pahat maja chik galava, kamit kami tevadh tari samadhan.
Tasi sandhi ekda aali pan tyanch majya roomachya samorachya bangalyat kahitari kam hot. Tyamule tya bolat mazya roomachya samorach ubhya hotya. Mi khush zalo mi lagech dar lavun nagada zalo aani darchya fatitun tyanchya javani kade pahat muth maru lagalo maja cappello majya precum ne oola zala, pan punha tyanni mala chakava dila v majya lundatun chikacha favara sutanyachya aatach tya nighun gelya. Mi punha hiramusalo.
Tyanantar ekda sandhya kali mi cyber café madhun sesso in chat karun city bus ne stanza var ancora hoto. Sesso chat kelyane mala sesso khup chadhala hota aani tyatach bayakanna pahivar mala aanavar hot hote pan mi swatavar aavar ghalat hoto. Aani haluhalu baghata baghta bus purn bharali. Shevatachi autobus asalyane agadi ubh rahayala pan jaga navhati. Aani maja sahajach laksha gela pahato tar mrs. Sunita gayakwad majhya aagadi pudhyatach ubhya hotya. Tyani pivalya rangachi sadi nesali hoti v abbinamento camicetta ghatala hota. Aapali pars sambhalat tya ubhya hotya. aani tevdhyat majhya magun gardicha londra rastatil khaddyanmule mazya aangavar aala aani mi mrs. Gayakvadyanchya aangavar dabala gelo. Mrs. Gayakvadanche gargarit boche, nitamb majhya kamarela sparsh karat hote. Tyamule aata maja baburao, maja lund aapali karamat dakhavala sajya zala. majhya pantichya aat maja lund che zala hota aani mrs. Gayakvadanchya magun tyanchya sadikhali lapalelya nitambavar ghasat hota. jas jas e khadde ancora tastase dhakke mala milat hote v tyamule tyanche boche majhya lundachi chanalich malese karat hote. Aani haluhalu tyanahi mazya lundacha tatharpana tyanchya mage bochyavar janavu lagala pan tya kahihi karu shakat navhatya. tyani raganich mazyakade pahil mala khup lajirvan zal pan maja lund mavalanyachya manstithit navhata. Shevati mi tharaval ki evadhi sandhi chalun aali aahe tar ti sodayachi nahi aani mi tya prasangachi maja lutu lagalo. tya ragane majhya kade baghat hotya pan tyanchahi naelaj hota je mi karat hoto te tyanna karun ghene bhagach hote. aata mala kashachich navati mi tyanna zavanyachi maja ghet hoto. Aata maza lund aagadi charam simevar hota. aani mazya lundane aapali wish purn keli mazya lundatun garam chikacha favara sutala. maza lund mrs. Gayakvadanchya bochyavar etaka javal hota ki majya lundatun sutalelya garam chikachi janiv tyannahi zali. tya kevilvanya zalya karan ek tyanchya vayachya ardhya vayachya mulagyane apratyakshapane tyanchyasi sesso kela hota v tya kahihi karu shakat navhatya. Tyanni lajene man khali ghatali.
Maji pant purn ooli zali hoti. Shivay tyanchyahi sadivar thoda oolava umatala.
Tevadhyat aamacha ferma aala. aamhi uataralo, mala khup lajirvan vatat hot tyamule mi tharaval aani mrs. Gayakvadanna hak marahi v sorry mhanalo. Per prasangach aasa hota ki chuk konachihi navhati. Tya kahich bolalya nahit tyanni majhya oolya pantikade pahil v tya chalu lagalya. mi tyanchya kade pahat ubha rahilo tya chalatach tyanni aaplya sadichya pathi lagalelya olava pahila. pan tya tasyach chalet pudhe gelya.
Tya prasanga nantar mi tyanchya kade kadhi var uomo karun pahat nase. Mala khup aparadhi pana vatat hota. Barech divas gele aani ekda mi fermata dell'autobus var busachi vat pahat asatana tya majhya shejari yeun ubhya rahilya. Aani tyanni bolayala sopravvive a keli mi khajil zalo. Aani tyanna bolalo, scusa signora tyadivasi mazyakadun nakalat chuk zali mala maf kara. Mala apekshitb hot ki tya majya thobadit maratil pan tyanni tas n karata tya bolalya, "thik aahe zal gel visrun ja, mi tula maf kel". mi tyanatar sagal kharkhur sangitale ki kasa mazya endriyanvar maja taba rahila nahi aani te zal. Tyani te sarv aikal v tya bolalya lui bagh tuzya vayamule tula ashya gosti vatan swabhavik aahe. Tyamule mi tula maf kel pan aashya gostinkade jara kami laksha de. Tyat tuj bhal aahe. Mala tyanch mhanan patal. Aani tyadivaspasun mi tyancha khup aadar karu lagalo.
Tya adhun madhun mala bhetayachya mi tyanna signora mhanayacho halu halu aamachi changali olakh zali. Tyanchya vishayi majya manat asalele sarv giugno vaet vichar mi sodale hote. Tyanchya familyshihi halu halu maji olakh zali. Tya khup mala changalya vatayachya. Mi tyancha khup aadar karu lagalo. madhi madhi tya mala tyanchya ghari jevayalahi bolavat asat. Mi tyanchya mule sudharu lagalo. aata mazya sesso bhavana kami hou lagalya v mi studio madhe laksh devu lagalo. tyannahi mazyatala ha badal janavala tyahi khush zalya.
Eke divashi ravivari tyana sutti asatana tyanni mala tyanchya ghari bolaval mi gelo.


Marathi Story Bageecha - Part I

Marathi Story Bageecha - Part I

Tar mitrano hi mazi dusri goshta. mazi pahihi goshta iss ne respinge kelyane aardhi rahili mhanun mi hi dusri goshta lihitoy. mazya baryach goshti mazyach navane yapurvi pher lontano karun ithe pathavlya gelya aahet tyamule kadachit tumhala navin vatnar nahi pan vaso tumhi pahilandach hi goashta vachat asal tar jaam maja yeil.

(Marathi sex stories)

Majhi mehuni, majhi bayki

Majhi mehuni, majhi bayki

Amche gele aat varshanche vaivahik aushya sukhat gele nahi ase nahi, pan samadhanat nakkich nahi. Yache kraran amchche aushya sessuale. Majhi bayko khoopach changli ahe, sundar ahe, pan sex madhil vegle vegle prakar / proyog karayla tichi tayari naste. Tila nehamichi position avadte. Mala matra mukha maithun, guda maithoon, veg-vegli aasne karayla avadtat.

(Marathi sex stories)